Astronomia

Nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich, zjawisk zachodzących poza ziemią lub nie pochodzących z niej.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 III Prawo Keplera Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity (czyli średniej odległości od Słońca) jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym

Bez kategorii...

Wzory, które nie zostały przypisane żadnej kategorii/działu.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Okres drgań wahadła matematycznego Oznaczenia:
- okres drgań
- długość wahadła w metrach
- przyśpieszenie ziemskie, ok.

2 Gęstość ciała Gęstość (masa właściwa) - jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

3 Równanie opisujące dźwignię dwuramienną Aby dźwignia ta była w równowadze, to siła przyłożona do jednej strony, pomnożona przez (długość ramienia) musi być równa sile przyłożonej do drugiej strony dźwigni pomnożonej przez jej długość ramienia.
4 Częstotliwość - częstotliwość
- okres drgań

Dynamika

Dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Popęd siły (impuls) Popęd siły jest równy co do wartości zmianie pędu badanego obiektu.

2 Prawo powszechnego ciążenia Siła przyciągania między dwoma masami jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości i wprost proporcjonalna do iloczynu mas.


3 Ciężar ciała Siła ciężkości (ciężar) to iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego.
4 Siła sprężystości Jest to siła, która powoduje powrót ciała sprężystego do pierwotnego kształtu po odkształceniu go. Siłę tą opisuje prawo Hooka (dla małych odkształceń).

5 Drugie prawo Newtona Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy.
6 Siła tarcia Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku.

Hydrostatyka

Dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem cieczy w stanie spoczynku oraz warunków pozostawania w spoczynku cieczy znajdującej się w polu sił masowych.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie hydrostatyczne jest równe iloczynowi gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości słupa cieczy.


2 Ciśnienie Ciśnienie jest równe sile nacisku podzielonej przez powierzchnię.
3 Prawo Archimedesa (siła wyporu) - Siła wyporu
- gęstość cieczy
- objętość cieczy wypartej
- przyspieszenie ziemskieKinematyka

Dział mechaniki zajmujący się badaniem geometrycznych właściwości ruchu ciał bez uwzględniania ich cech fizycznych (np. masy) i działających na nie sił.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Pęd Pęd jest to wielkość wektorowa, co do wartości równa iloczynowi masy i prędkości danego ciała.

2 Przyspieszenie Przyspieszenie (lub opóźnienie) jest to stosunek zmiany prędkości do zmiany czasu.

3 Droga w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym - prędkość początkowa
- czas poruszania się ciała
- przyspieszenie4 Prędkość w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym Prędkość w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym to nic innego jak suma prędkości początkowej i iloczynu przyspieszenia i czasu.

Optyka

Wszystko co związane ze światłem, jego odbiciem, soczewkami itd.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Soczewka Ogniskowa soczewki zależy od promieni krzywizny obu sfer ograniczających soczewkę i współczynnika załamania materiału soczewki oraz współczynnika załamania ośrodka.
2 Zwierciadło Ogniskowa zwierciadła jest równa połowie promienia krzywizny.
3 Zdolność skupiająca Zdolność skupiająca jest równa odwrotności ogniskowej.
4 Współczynnik załamania światła Współczynnik załamania światła to nic innego jak stosunek prędkości fali przed załamaniem (przed wejściem do ośrodka) i prędkości fali po załamaniu (przy wyjściu z ośrodka) lub kąta padania promienia fali na granicę ośrodków i kąta załamania.
5 Równanie soczewki - zwierciadła - ogniskowa
- odległość obrazu od soczewki
- odległość przedmiotu od soczewki

Termodynamika

nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Ciepło w przemianie fazowej Energia potrzebna do przemiany fazowej (zmiany stanu skupienia) danej masy wyraża się iloczynem (ciepła topnienia) lub (ciepła parowania) i masy .

2 Pierwsza zasada termodynamiki Energia wewnętrzna jest równa pracy wykonanej nad ciałem zsumowanej z energią cieplną tego ciała
3 Energia cieplna (ciepło) Energia cieplna to iloczyn ciepła właściwego, masy i zmiany temperatury.


4 Sprawność Sprawność (w silniku cieplnym) jest to stosunek pracy wykonanej do ilości ciepła pobranego ze źródła ciepła.
5 Równanie Clapeyrona i równanie stanu gazu doskonałego Ciśnienie gazu mnożone przez jego objętość jest równe iloczynowi jego liczby moli, stałej gazowej i temperatury. Dodatkowo stosunek iloczynu ciśnienia i objętości do temperatury jest stały (w gazie doskonałym)