Astronomia

Nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich, zjawisk zachodzących poza ziemią lub nie pochodzących z niej.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 III Prawo Keplera Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity (czyli średniej odległości od Słońca) jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym

Bez kategorii...

Wzory, które nie zostały przypisane żadnej kategorii/działu.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Gęstość ciała Gęstość (masa właściwa) - jest to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.

2 Równanie opisujące dźwignię dwuramienną Aby dźwignia ta była w równowadze, to siła przyłożona do jednej strony, pomnożona przez (długość ramienia) musi być równa sile przyłożonej do drugiej strony dźwigni pomnożonej przez jej długość ramienia.
3 Okres drgań wahadła matematycznego Oznaczenia:
- okres drgań
- długość wahadła w metrach
- przyśpieszenie ziemskie, ok.

4 Częstotliwość - częstotliwość
- okres drgań

Dynamika

Dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Prawo powszechnego ciążenia Siła przyciągania między dwoma masami jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości i wprost proporcjonalna do iloczynu mas.


2 Ciężar ciała Siła ciężkości (ciężar) to iloczyn masy i przyspieszenia ziemskiego.
3 Popęd siły (impuls) Popęd siły jest równy co do wartości zmianie pędu badanego obiektu.

4 Siła tarcia Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia i siły nacisku.
5 Drugie prawo Newtona Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły i odwrotnie proporcjonalne do masy.
6 Siła sprężystości Jest to siła, która powoduje powrót ciała sprężystego do pierwotnego kształtu po odkształceniu go. Siłę tą opisuje prawo Hooka (dla małych odkształceń).

Hydrostatyka

Dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem cieczy w stanie spoczynku oraz warunków pozostawania w spoczynku cieczy znajdującej się w polu sił masowych.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Ciśnienie hydrostatyczne Ciśnienie hydrostatyczne jest równe iloczynowi gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego i wysokości słupa cieczy.


2 Ciśnienie Ciśnienie jest równe sile nacisku podzielonej przez powierzchnię.
3 Prawo Archimedesa (siła wyporu) - Siła wyporu
- gęstość cieczy
- objętość cieczy wypartej
- przyspieszenie ziemskieKinematyka

Dział mechaniki zajmujący się badaniem geometrycznych właściwości ruchu ciał bez uwzględniania ich cech fizycznych (np. masy) i działających na nie sił.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Prędkość w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym Prędkość w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym to nic innego jak suma prędkości początkowej i iloczynu przyspieszenia i czasu.

2 Przyspieszenie Przyspieszenie (lub opóźnienie) jest to stosunek zmiany prędkości do zmiany czasu.

3 Pęd Pęd jest to wielkość wektorowa, co do wartości równa iloczynowi masy i prędkości danego ciała.

4 Droga w ruchu prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym - prędkość początkowa
- czas poruszania się ciała
- przyspieszenieOptyka

Wszystko co związane ze światłem, jego odbiciem, soczewkami itd.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Zdolność skupiająca Zdolność skupiająca jest równa odwrotności ogniskowej.
2 Soczewka Ogniskowa soczewki zależy od promieni krzywizny obu sfer ograniczających soczewkę i współczynnika załamania materiału soczewki oraz współczynnika załamania ośrodka.
3 Współczynnik załamania światła Współczynnik załamania światła to nic innego jak stosunek prędkości fali przed załamaniem (przed wejściem do ośrodka) i prędkości fali po załamaniu (przy wyjściu z ośrodka) lub kąta padania promienia fali na granicę ośrodków i kąta załamania.
4 Zwierciadło Ogniskowa zwierciadła jest równa połowie promienia krzywizny.
5 Równanie soczewki - zwierciadła - ogniskowa
- odległość obrazu od soczewki
- odległość przedmiotu od soczewki

Termodynamika

nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów.
Id Nazwa Wzór Opis Jednostki
1 Pierwsza zasada termodynamiki Energia wewnętrzna jest równa pracy wykonanej nad ciałem zsumowanej z energią cieplną tego ciała
2 Ciepło w przemianie fazowej Energia potrzebna do przemiany fazowej (zmiany stanu skupienia) danej masy wyraża się iloczynem (ciepła topnienia) lub (ciepła parowania) i masy .

3 Równanie Clapeyrona i równanie stanu gazu doskonałego Ciśnienie gazu mnożone przez jego objętość jest równe iloczynowi jego liczby moli, stałej gazowej i temperatury. Dodatkowo stosunek iloczynu ciśnienia i objętości do temperatury jest stały (w gazie doskonałym)4 Energia cieplna (ciepło) Energia cieplna to iloczyn ciepła właściwego, masy i zmiany temperatury.


5 Sprawność Sprawność (w silniku cieplnym) jest to stosunek pracy wykonanej do ilości ciepła pobranego ze źródła ciepła.