Termodynamika - Równanie Clapeyrona i równanie stanu gazu doskonałego

Ciśnienie gazu mnożone przez jego objętość jest równe iloczynowi jego liczby moli, stałej gazowej i temperatury. Dodatkowo stosunek iloczynu ciśnienia i objętości do temperatury jest stały (w gazie doskonałym)

Wzór:

Jednostki: